PRISTUP INFORMACIJAMA

TŠL BAŠKA VODA D.O.O.

OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

 

Zakonom o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/2013) uređuje se pravo na pristup informacijama i ponovnu upotrebu informacija. TŠL Baška Voda omogućuje pristup informacijama pravodobnim objavljivanjem informacija o svome radu na primjeren i dostupan način.

NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva službeniku za informiranje TŠL-a. Ako je zahtjev podnesen usmeno, sastavit će se službena bilješka.

PREUZIMANJE OBRASCA

Obrazac obavezno mora sadržavati:

- Naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
- Podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
- Ime, prezime i adresu stanovanja fizičke osobe podnositelja zahtjeva ili tvrtku odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.
 

PODNOŠENJE PISANIM PUTEM

Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac te ga poslati:

- Poštom na adresu TŠL Baška Voda d.o.o., Obala sv. Nikole 65, 21320 Baška Voda
- Elektroničkom poštom na e-mail adresu: tsl.baska.voda@gmail.com
- Osobno radnim danom od 8:00 - 15:00 h
 

DAVANJE INFORMACIJA

Korisniku koji je na propisan način podnio zahtjev se vrši na jedan od sljedećih načina:

- neposrednim davanjem informacija,
- davanje informacija pisanim putem,
- uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,
- na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.
 

NEPOTPUNI ZAHTJEVI

Ne mogu se uputiti u postupak. Podnositelj zahtjeva nije obavezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji niti je obvezan pozvati se na primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama. Sve dodatne informacije vezane za ostvarivanje prava temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama moguće je dobiti na telefon +38599 474 9786.

 

OBRASCI ZAHTJEVA:

 

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama:

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu PDF